Greystar's Monogram portfolio purchase tops the list.